Vlasnici imanja i zemlje u Ljubinju 1890/1891 g.

Go down

Vlasnici imanja i zemlje u Ljubinju 1890/1891 g.

 by bolero on Sun Jul 28 2013, 03:09

SARAJEVSKI LIST 18/01/1889
Br. 1856/gr. 61 11 Izrok.


Od strane kotarskog ureda kao suda u Ljubinju daje se ovime do sveopeg znanja, da je na molbu Ivana Sjekavice pok. Frana, de pr. 15. decembra 1888. br. 1856/gr. radi dunih 164 for. spp. dozvoljena zamoljena ovrna draba nepokretnosti spadajuih u vlasnitvo Ivana Mihia pok. Todora, popisanih u pljenidbenom zapisniku od 13. oktobra 1888. br. 1492|gr. i to:

1. ½ oranice Bobinje' u selu avi, sa megjaima:
Miloevi, Pero Boro, Pero orovi i Luka Mihi, procijenjena na 25 for.
2. ½ oranice Plan" u selu avi, sa megjaima:
omalovi, Gustin Bukvi, Mieta i put, procijenjena na 22 for.
3 ½ oranice Draa" u selu avi, sa megjaima:
Mihi Mieta, Dutina, Ragu, Bukvi i Lazar Miloevi, procijenjena na 25 f'or.
4. ½ oranice Okrugla" u selu avi, sa megjaima:
Serdarevi, Mihi, Hromi i Mijatovi, procijenjena na 23 for.
5. ½ oranice Merdii" u selu avi, sa megjaima:
Hromi, Miloevi, Brbari i Pero Miloevi, procijenjena na 25 for.
6. Oranica Do" u selu avi, sa megjaima:
Mieta, Mihi Mieta i put, procijenjena na 25 for.

Za obavu ove ovrne drabe ustanovljena su u prostorijama ovoga suda dva roka i to dne 15. februara 1889. u petak i dne 15. marta 1889. u petak, svaki put u 9 sati prije podne na kojima e se gore navedene nepokreinosti, i to svaka posebno u gore navedenim rokovima, i to na prvom roku samo za procijenjenu vrijednost, a na drugom i ispod iste najboljem nudiocu za gotov novac prodati. Jamevina iznaa 10% od procijenjene vrijednosti. Drabene uslove i procijenjeni zapisnik mogu kupci kod ovoga suda pregledati. Ujedno se saoptava i onima, koji imadu pravo vlasnitva ili drugo realno pravo na nepokretnine, koje e se prodavati, da svoje tube, premda nijesu dobili posebne obavijesti, kod ovoga suda predadu u roku od dvije nedjelje raunajui od dana proglaenja ovoga izroka, jer e se u protivnom sluaju bez obzira na njihova prava ovrna draba obaviti. Realni vjerovnici, koji misle da mogu dio iz kupovnine dobiti i koji nikakvu obavijest o dozvoljenoj drabi dobili nijesu, imadu se prijaviti najdulje kod roista, koje e se odrediti za razdiobu kupoprodajne cijene, jer se inae njihova prava nee u obzir uzeti.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 20. decembra 1888.


Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje da je znanje da je na molbu ovrhovoditelja Huse Seraka protiv ovrsenika Jusufa Dizdarica radi duznih 182 for. 93 novc. spp. i Riste Batinica protiv istraga radi duznih 46 for. 80 novc. spp dozvolio ovrsnu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovog suda od 16. jula 1889. broj 1202/gr, koje se nalaze u mjestu Ljubinju i to:

1. Cetvrti dio jednog ducana, u povrsini od 1 kvadr. met. sa medjasima: carsija, Hadziosmanovic, Krilic i carsija, procijenjena na 65 for.
2. Cetvrti dio basce, u povrsini od 2 1/2 oke usjeva, sa medjasima: Gluhic, kuca i pojata vlasnikova, Baksic i Gluhic, procijenjena na 20 for.
3. Cetvrti dio kuce u kojoj se sada postanski ured nalazi, i cetvrti dio pored gornje kuce lezece pojate, sa medjasima: basca, Ahmeda Dizdarevica kuca, cesta i basca, procinjenjena na 20 for.
4. Cetvrti dio oranice "Miljaca" u povrsini od 6 oka usjeva, sa medjasima: put, brdo, Bubic i Serdarevic, procijenjena na 10 for.
5. Cetvrti dio basce u povrsini od 2 oke usjeva, sa medjasima: basca, Krilic, cesta, kuca Krilica i turski harem, procijenjena na 5 for.

Zadrazbu tih nepokretnina koja ce se odrzavati u Ljubinju odredjuju se dva roka: prvi rok na dan 15. oktobra 1889, a drugi na dan 15. novembra 1889, svaki put u 9 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud, Ljubinje, 27. augusta 1889


- izvor: SARAJEVSKI LIST 10/01/1890


Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Luke pok. Luke Bujaka iz Maljkova, protiv ovrsenika Trifka Salate Jovanova iz Ravnogora, radi duznih 25 for. spp. dozvolio ovrsnu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih popisanih u plijenidbenom zapisniku ovog suda od 23. juna 1889. br. 1016/gr, koje se nalaze u mjestu Ravnom i to:

Oranica "Ratac", u povrsini od 1 oku usjeva, sa medjasima: put, brdo, Serdarevic i Gjuro Bukvic.
Zadrazbu tih nepokretnina koja ce se odrzavati u Ljubinju odredjuju se dva roka: prvi rok u utorak 28 januara 1890, a drugi u petak 28 februara 1890, sbaki put u 9 sati prije podne.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 7 decembra 1889.


- izvor: SARAJEVSKI LIST 10/01/1890


Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Nikole E. Nonkovica protiv ovrsenika Petra Ivana Burica radi duznih 450 for. spp. dozvolio ovrsnu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih popisanih u zaloznoj potvrdi kotarskog ureda kao tapijskog povjerenstva u Ljubinju od dne 8. marta 1889. br. 7, koje se nalaze u mjestu Ljubinje i to:

1. Oranica imenom "Hendek" u Ljubinju, u povrsini od 5 oka usjeva, sa medjasima: Peric, Serdarevic, put i Mataradzic.
2. 1 basca i 1 kuca, u kojoj se nalazi pekarnica kruha, u povrsini od 1 dun. sa medjasima: Mataradzic, potok, Mataradzic i Turanjanin.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 16 jula 1890


- izvor: SARAJEVSKI LIST 03/08/1890Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Jove Janjica protiv ovrsenika Nuhana Premilovca radi duznih 27 for. 75 novc. spp. dozvolio ovrsnu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovog suda od 31. decembra 1889. br. 2155/gr, koje se nalaze u mjestu Gledjevcima, i to:

1. 1/3 dio oranice "Torina"
2. 1/3 dio oranice "Osjecnica"
3. 1/3 dio oranice "Eminina njivica"
4. 1/3 dio oranice "Drijen ograda" u Gledjevcima, u povrsini od 20 oka usjeva i okoli pasnjak sa medjasima: put, Hasan Brklja, put i Selim Premilovac.
5. 1/6 dio oranice "Meki do"
6. 1/5 dio oranice "Dugi do" u Gledjevcima u povrsini od 12 oka usjeva, sa medjasima: pasnjak Hasana Brklje, Brklja i pasnjak Selima Premilovca sa 2 strane, procijenjena na 3 for.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 7. marta 1890


- izvor: SARAJEVSKI LIST 11/04/1890


Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Petra Perica protiv ovrsenika Musana Malja radi duznih 54 for. 50 novc. spp. dozvolio ovrsinu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovog suda od 26. januara 1890. br. 99/gr, koja se nalaze u mjestu Gledjevcima, i to:

1. 1/3 dio oranice "Bijela medja"
2.1/3 dio oranice "Njiva na njivama" u Gledjevcima, u povrsini od 10 oka usjeva, sa medjasima: Nuhan Premilovac, Hasan Brklja sa 2 strane i Fetagic, procijenjena na 6 for. 70.nc. 3.
3. 1/3 dio oranice "Zgrada" u Gledjevcima, u povrsini od 10 oka usjeva, sa medjasima: ovrsenikov pasnjak, Meho Brklja i sa 2 strane Hasan Brklja, procijenjena na 6 for. 70 nc. 4.
4. 1/3 dio oranice "Okrugli sto" u Gledjevcima, u povrsini od 8 oka usjeva, sa medjasima: Brklja, ovrsenik, Brklja i ovrsenik, procijenjena na 3 for. 33 novc. 5.
5. 1/3 dio pasnjaka "Poljana" u Gledjevcima, u povrsini od 200 metara duljine i 50 metara sirine, sa medjasima: Brklja sa 2 strane, Bancici i ovrsenik, procijenjen na 23 for. 33 nc.
Za drazbu tih nepokretnina koja ce se odrzavati u Ljubinju odredjuju se dva roka: prvi rok u cetvrtak 17 aprila 1890, a drugi u utorak 20 maja 1890, svaki put u 9 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 7 marta 1890.


- izvor: SARAJEVSKI LIST 11/04/1890


Drazbeni izrok

Potpisani kotarski ured kao sud u Ljubinju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mujage Krilica protiv ovrsenika Ahmeda, Nuhana i Hasana Premilovca radi duznih 40 for. 60 nc.spp. dozvolio ovrsinu javnu drazbu slijedecih nepokretnina ovrsenikovih, koje se nalaze u mjestu Gledjevcima i to:

1.Pasnjak zvani "Uzglavak", sa medjasima: od istoka Krilic, od zapada Brklja, od juga Herbez, od sjevera Krulj.
2. Oranica "Crkvina", sa medjasima: sa tri strane Krilic, od sjevera put, u Gledjevcima lezecih.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 17. juna 1891.


- izvor: SARAJEVSKI LIST 03/07/1891

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

   Go down


 
Permissions in this forum: