Ljubinje za vrijeme Austro-Ugarske

Go down

Ljubinje za vrijeme Austro-Ugarske

 by bolero on Wed Mar 10 2010, 05:27SARAJEVSKI LIST


18/01/1889


Br. 1856/gr. 61 11 Izrok.

Od strane kotarskog ureda kao suda u Ljubinju daje se ovime do sveopeg znanja, da je na molbu Ivana Sjekavice pok. Frana, de pr. 15. decembra 1888. br. 1856/gr. radi dunih 164 for. spp. dozvoljena zamoljena ovrna draba nepokretnosti spadajuih u vlasnitvo Ivana Mihia pok. Todora, popisanih u pljenidbenom zapisniku od 13. oktobra 1888. br. 1492|gr. i to:

1. ½ oranice Bobinje' u selu avi, sa megjaima:
Miloevi, Pero Boro, Pero orovi i Luka Mihi, procijenjena na 25 for.

2. ½ oranice Plan" u selu avi, sa megjaima:
omalovi, Gustin Bukvi, Mieta i put, procijenjena na 22 for.

3 ½ oranice Draa" u selu avi, sa megjaima:
Mihi Mieta, Dutina, Ragu, Bukvi i Lazar Miloevi, procijenjena na 25 f'or.

4. ½ oranice Okrugla" u selu avi, sa megjaima:
Serdarevi, Mihi, Hromi i Mijatovi, procijenjena na 23 for.

5. ½ oranice Merdii" u selu avi, sa megjaima:
Hromi, Miloevi, Brbari i Pero Miloevi, procijenjena na 25 for.

6. Oranica Do" u selu avi, sa megjaima:
Mieta, Mihi Mieta i put, procijenjena na 25 for.

Za obavu ove ovrne drabe ustanovljena su u prostorijama ovoga suda dva roka i to dne 15. februara 1889. u petak i dne 15. marta 1889. u petak, svaki put u 9 sati prije podne na kojima e se gore navedene nepokreinosti, i to svaka posebno u gore navedenim rokovima, i to na prvom roku samo za procijenjenu vrijednost, a na drugom i ispod iste najboljem nudiocu za gotov novac prodati. Jamevina iznaa 10% od procijenjene vrijednosti. Drabene uslove i procijenjeni zapisnik mogu kupci kod ovoga suda pregledati. Ujedno se saoptava i onima, koji imadu pravo vlasnitva ili drugo realno pravo na nepokretnine, koje e se prodavati, da svoje tube, premda nijesu dobili posebne obavijesti, kod ovoga suda predadu u roku od dvije nedjelje raunajui od dana proglaenja ovoga izroka, jer e se u protivnom sluaju bez obzira na njihova prava ovrna draba obaviti. Realni vjerovnici, koji misle da mogu dio iz kupovnine dobiti i koji nikakvu obavijest o dozvoljenoj drabi dobili nijesu, imadu se prijaviti najdulje kod roista, koje e se odrediti za razdiobu kupoprodajne cijene, jer se inae njihova prava nee u obzir uzeti.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 20. decembra 1888.

SARAJEVSKI LIST

08/03/1889


Br. 184/gr. 241 11

Izrok - Od strane kotarskog ureda kao suda u Ljubinju daje se ovime do sveopeg znanja, da je na molbu Laze Pramenke iz Sedlara de praes. 11 februara 1889. br. 184:gr. dozvoljem zamoljena ovrna draba nepokretnosti spadajuih u vlastnitvo ovrenika Mijata Novakovia iz Trebinja u selu Draevu i Drijenjanih leeih i to:

1. Oranica Reprovo korito", leee u selu Draevu, u ptvrini od 3 oke usjeva, sa megjaima Gnjato, R Sulbegovi, Biskup i put, procijenjena nа 20 for.

2. Oranica Draeva njiva", leea u selu Drijenjanima, u povrini od ½ oke usieva sa megjaima: Pavlovi, Stojanovi, put i mera, procijenjena na 5 for.

3 Oranica Rudnica I.", leea u selu Drijenjanima, u povriui od 1 oke usjeva, sa megjaima Mrkonji, Mitrinovi, Pavlovi, Manastirska zemlja, procijenjena na 5 for.

4 Oranica Rudnica II.", leea u selu Drijenjanima, u povrini od ½ oke usjeva, sa mesjaima: Mitrinovi, Gluhai, Gre, Mitrovi, procijenjena na 6 for.

5. Oranica Lia gruda", leea u selu Drijenjanima, u povrini od 3 oke usjeva, sa megjaima : Baki, Zerdo, Koo i Dizdarevi, procijenjena na 35 for.

6 Oranica Bjelopolje", leea u selu Drijenjanima, u povrini od 3 oke usjeva, sa megjaima: Pribii, put, Pribisi i Pramenka, u vrijednosti od fcO for.

7. Oranica Korlatica". leea и selu Drijenjanima, u povrini od '/ к& usjeva, sa megjaima: Madar, Radoni, Pavlovi, Gluhai, procijenjena na 7 for.

8. Oranica Jasen", leeea u selu Drijenjanima, u povr'ni od 1 oke usjeva, sa megjaima: put, PaV' lovi, Markovi i Lui, procijenjena na 8 for.

9. Oranica Bojanua", leea u selu Drijenjanima, u povrini od ½ oke usjeva, sa megjaima: Mitrovi, put, Gluhai i ai, u vrijednosti od 5 for.

10. Oranica Stubica I.", leea u selu Drijenjanima, u povrini od ½ oke usjeva, sa megjasima: Gluhai, ori, Manastirska zemlja i Dizdarevi, procijenjena na 6 for.

11. Oranica Stubica II.", leea u selu Drijenjanima, u povrini od 1 oke usjeva, sa megjaima : Gluhai, put, Gluhai i Maslea, procijenjena na 6 for.

Za obavu ovrne drabe ustanovljena su kod ovog suda dva roka i to na dan 29. marta 1889. u petak i na dan 30. aprila 1889. u utorak, svaki put u 9 sa i prije podne, na kojima e se gore navedene nepokretnosti, svaka posebno, i to ua prvom roku samo za procijenjenu vrijednost, a na drugom i ispod procijenjene vrijednosti najboljemu nudiocu za gotov novac prodati. Jamevina iznaa 10% od procijenjene vrijednosti. Drabene uslove i procijenjeni zapisnik mogu kupci kod ovoga suda pregledati. Ujedno se saoptava i onima, koji imadu pravo vlasnitva ili drugo realno pravo na nepokretnine, koje e se prodavati, da svoje tube, premda nijesu dobili posebne obavijesti, kod ovoga suda predt;du u roku od dvije nedjelje raunajui od dana proglaenja ovoga izroka, jer e se u protivnom sluaju bez obzira na njihova prava ovrna draoa obaviti. Realni vjerovnici, ko.ji misle da mogu dio iz kupovnine dobiti i koji uikakvu obavijest o dozvoljenoj drabi dobili nijesu, imadu se prijaviti najdulje kod roista, koje e se odrediti za razdiobu kupoprodajne cijene, jer se inae njihova prava ne e u obzir uzeti.

Kotarski ured kao sud Ljubinje, 12. februara 1889.

SARAJEVSKI LIST
12/04/1889


Poglavar zemlje premjestio je pisara Matiju Bijelia iz Travnika u Ljubinje i pisara Jovana Sirinia iz Ljubinja u Prnjavor.

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

   Go down

Re: Ljubinje za vrijeme Austro-Ugarske

 by Atom on Fri Dec 30 2011, 10:41

SARAJEVSKI LIST,br. 37,Sarajevo, 27.III. 1898.
Iz LJubinja javljaju da je u noi 21/22. marta grom ubio dva vola u selu Kruevica.

Atom
Tek stigao
Tek stigao

Broj poruka : 7
Points : 10
Datum upisa : 06.02.2011

   Go down


 
Permissions in this forum: