Dokument iz januara 1943

Go down

Dokument iz januara 1943

 by bolero on Mon Mar 01 2010, 09:55IZVETAJ ZAMENIKA KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTONE BOSNE I HERCEGOVINE OD 25. JANUARA 1943. MAJORU ZAHARIJU OSTOJlU O POBUNI ETNIKA U POPOVOPOLJSKOM BATALJONU I SITUACIJI U TREBINJSKOM KORPUSU
1


Panti M. Jovan vaz. major
25 januara 1943
Dui.

KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ZA ISTONU BOSNU I HERCEGOVINU (Za ika Branka)[sup]2

Dobio sam zadatak da na liniji od Ljubinja do Jablanice du obale Neretve spreim eventualno nadiranje komunista spolja, dok meutim oni su se pojavili unutra. U Ljubinjskoj Brigadi Popovo-Poljski bataljon odkazao poslunost zabarikadirao se u selu Velianima, koje je uvek bilo komunistiki nastrojeno i tom prilikom kada je doao zastupnik komandanta Brigade porunik Lui3 sa 20 ljudi zarobili su ga i pratnju mu razoruali. Posle izvesnog vremena doao je porunik Milojevi,4 Komandant Trebinjske Brigade sa 150 ljudi i pokuao da ih razorua; oduprli se, poslali na pregovore porunika Luia, pretei da ako porunik Milojevi bude uao u selo, da e pobiti 20 ljudi, koji su bili u pratnji porunika Luia.

Da bi se jednom za uvek raistilo sa Popovim Poljem, koje je gnezdo partizanstva, naredio sam zastupniku Komandanta Korpusa mobilizaciju pojedinih Brigada i izvriemo jednu akciju ienja veega stila. U toj akciji uestovae Bileska, Trebinjska i deo Stolake Brigade, svega oko 500 ljudi, plus 150 iz letee Brigade Mirka Kovaevia.

U toku 26, 27 i 28 ov. meseca razoruaemo Popovo Poljski bataljon koga sainjavaju sela Veliani, Strujii, Drijenjani, Grmljani, Draevo i Sedlari. Po razoruanju toga bataljona naredio sam da mu se vie hrana ne izdaje, dok ne postanu nacionalno ispravni. Sve pohvatane bandite za koje tano znamo ko su streljau na licu mesta.
Za Komandanta Ljubinjske Brigade do svretka u Dinari5 odredio sam potporunika Bulatovia,6 koji e zavesti gvozdenu disciplinu i red. Do ovakvog stanja u Ljubinjskoj Brigadi dolo je iskljuivo krivicom Komandanta porunika Janiia,7 koji je svesno ili nesvesno dozvolio irenje komunizma na teritoriji svoje Brigade. Jednom prilikom kada sam bio u obilasku Ljubinjske Brigade prestavio mi je nekog Pribiia8 kao nacionalno potpuno ispravnog, dok meutim kako smo sada utvrdili isti je jedan od voa komunista u Popovom Polju. Sem toga pre mesec daha naredio sam Komandantima Trebinjske i Ljubinjske Brigade ienje Trebinjske ume i Popova Polja od strane komunista to ovaj nije uinio, a kada sam doao da vidim rezultat nisam ga zatekao u Brigadi, ve je pokupio dve stotine ljudi koji su jedino i valjali u Ljubinjskoj Brigadi i sa njima otiao u operacije u Dinaru. Ono to je ostalo sve sam go komunista. Po njegovu odlasku ponovo sam naredio da se izvri akcija ienja komunista, njegov zast. porunik Lui, davi mu tom prilikom spisak lica koja treba pohapsiti, meutim porunik Lui svojom nesposobnou upropastio je stvar do kraja.

Porunika Luia odredio sam privremeno na slubu u tab Stolake Brigade. Porunik Lui je skroz nesposoban, mlak, mlitav, sem toga vrlo se kukaviki drao prilikom njegovog razoruanja u selu Velianima.

Napominjem da selo Veliani po svoj prilici dae otpor jer su se partizani zabarikadirali u istom i zato u ga po potrebi elo spaliti, a isto tako biu prinuen da streljani sve to naem u pomenutom selu.

Po svrenoj akciji preduzeu akciju ienja Trebinjske ume i dela Bileke Brigade. Po svemu ovome podneu detaljan pismeni izvetaj.

Karakteristino je da na dan 18 ov. meseca kada se ovaj incident desio nalazio sam se u Ljubinju, a potom sam otiao u selo Strujie i Veliane sa pet vojnika, traei Komandanta Brigade porunika Luia, koga nisam naao. Zatim sam se vratio u Ljubinje gde su me obavestili da su se pojavili nekoliko partizana u Popovu Polju i da je porunik Lui otiao da to raisti. Iz Ljubinja sam krenuo za Domanovie i prema Mostaru i tek tada sam saznao za pravo stanje stvari koje su se odigrale u Ljubinjskoj Brigadi.

Pre nekoliko dana uhvaen je Duan Savovi, ef stanice u Zavali jedan od glavnih voa i pokretaa komunizma u celoj donjoj Hercegovini. Imenovani je na sasluanju tek posle tree serije batina sve priznao. Priznao je da u Popovom Polju postoji partizanski bataljon Sloboda, koji ima zadatak da u pogodnom momentu zauzme celu teritoriju Ljubinjske Brigade. Isto tako imenovani odaje polako sve svoje jatake, koji su odmah pohapeni i na sasluanjima poeli isto tako odavati sve druge koji su bili tu umeani. Kod pomenutog Savovia naen je dragoceni kompromitirajui materijal iz koga se vidi da je postojala jedna velika komunistika organizacija, koja je imala vezu sa Sarajevom, Mostarom, Dubrovnikom i drugim centrima komunizma. Nadam se da emo hvatanjem ovoga zlikovca raistiti sa komunistima na teritoriji Trebinjskog Korpusa.

Po svretku operacija u Dinari moramo najhitnije izvriti reorganizaciju Trebinjskog Korpusa, postaviti na poloaj Komandanta Brigade i komandante bataljona sposobne i energine ljude, koji e svoje jedinice drati vrsto u rukama, a sem toga odrediti jae letee jedinice koje e krstariti po celoj teritoriji i svaku pojavu komunizma uguiti u korenu.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADBINU!

Vaz. major: Jov. Panti

P.S.9
Dragi ika Branko, za ovaj incident u P. Polju ne brini nita, rasistiu to brzo samo ovaj nedolazak Crnogoraca moe imati katastrofalnih posledica u Hercegovini. Komunisti e se zbog toga mnogo ojaati i dobiti puno pristalica u narodu.
[sup]
1 Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, a, k. 172,reg. br. 19/1 (BH-V-2107/1).
2 Komandant operativnih jedinica istone Bosne i Hercegovine bioje major Petar Baovi, a major Zaharije Ostoji (ika Branko) je biokomandant Istaknutog dela Vrhovne komande.
3 Borivoje.
4 Vladimir-Vlada.
5 Vidi dok. br. 11, 62, 85.
6 Batri.
7 Ivan.
8 Lazo.
9 P. S. i dalji tekst napisao je major Panti zelenim mastilom,irilicom.
10 Jovan Panti, zamenik komandanta operativnih jedinica istoneBosne i Hercegovine. U toku borbi u dolini Neretve komandovao je Drenikom grupom (srednja kolona) etnika. Zarobljen je 20. juna 1943.na Oblju, prilikom napada delova 10. hercegovake NOU brigade na tab Komande operativnih jedinica istone Bosne i Hercegovine. Posle sasluanja i suenja on je streljan.

ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ETNIKOG POKRETA DRAE MIHAILOVIA - KNJIGA 1
[

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

   Go down


 
Permissions in this forum: